RODO

W wykonaniu obowiązków przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przekazujemy następujące informacje:

Administratorem Twoich danych osobowych jest FIRMA USŁUGOWO-BUDOWLANA J.R.Ł. RAFAŁ ZAJĄC, 30-624 Kraków, ul. Malborska 94/5, NIP: 6792026968

Napisz do nas na adres e-mail: lub pocztą na adres: 30-624 Kraków, ul. Malborska 94/5

Otrzymaliśmy je podczas składania nam zleceń na nasze usługi, mailowo lub telefonicznie albo poprzez przesyłkę pocztową lub osobiście – w przypadku dokumentacji papierowej.

Przetwarzamy w szczególności następujące kategorie danych:  imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, loginy komunikatorów, PESEL, numer dowodu osobistego, nazwisko panieńskie, data urodzenia, NIP, nazwa firmy.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu wykonania umowy zawartej z Tobą i realizacji Twojego zlecenia lub do podjęcia działań przed zawarciem z Tobą umowy, w szczególności w celu:
 • poinformowania Ciebie o naszej ofercie;
 • realizacji Twoich zleceń na nasze usługi;
 • obsługi reklamacji i prawa odstąpienia jak i innych praw konsumentów;
 • obsługi innych zgłoszeń, które do nas kierujesz;
 • kontaktowania się z Tobą w celach związanych z zawartą umową.
Twoje dane osobowe przetwarzamy też na podstawie Twojej zgody, w celu:
 • analizowania danych z naszej strony www, zapisanych w plikach cookies;
 • prowadzenia działań marketingowych przez telefon lub drogą elektroniczną;
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie, możesz wycofać w dowolnym momencie, bez podania powodu, w ten sam sposób w jaki ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w powyższym zakresie, dopóki nie wycofasz zgody. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dodatkowo przetwarzamy Twoje dane na podstawie na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, ponieważ przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach wskazanych poniżej, ponieważ jest to nasz prawnie uzasadniony interes:

 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług – możesz się temu sprzeciwić, patrz poniżej;
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;
 • dochodzenie naszych roszczeń lub obrona przed roszczeniami;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacji tych danych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Warunkiem zawarcia z nami umowy jest podanie następujących danych osobowych (umowny wymóg zawarcia umowy):

 • imię, nazwisko, adres e-mail, pełny adres korespondencyjny, numer telefonu, PESEL, oraz NIP – w przypadku przedsiębiorców.

Podanie tych danych jest dobrowolne, ale jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

 1. Dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,
 2. Sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO,
 3. Usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 4. Ograniczenia ich przetwarzania (na przykład tylko do przechowywania danych), na podstawie art. 18 RODO,
 5. Przeniesienia swoich danych, na podstawie art. 20 RODO.

Przysługuje Ci także prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego oraz profilowania – na podstawie art. 21 RODO. W takiej sytuacji zaprzestajemy przetwarzania tych danych w takich celach.

Możesz także w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych, jeśli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody.

Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania dostępu do danych: chcesz się dowiedzieć, czy przetwarzamy Twoje dane, a jeśli tak, to m.in. na jakiej podstawie, w jakim zakresie oraz w jakim celu.
 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy stwierdzisz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: w przypadkach określonych w art. 18 RODO – wówczas Twoje dane będą przez nas tylko przechowywane, zaś ich przetwarzanie w pozostałym zakresie będzie wymagać Twojej zgody, chyba że wystąpią inne okoliczności, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: jeśli potrzebujesz otrzymać zbiór przetwarzanych przez nas danych w celu przesłania ich innej firmie.

Twoje dane osobowe udostępniamy lub możemy udostępnić:

 1. Firmom, które prowadzą dla nas obsługę techniczno-informatyczną (serwera skrzynki pocztowej, domeny, usługi cloud computing etc.).
 2. Firmom analizującym dane statystyczne.
 3. Uprawnionym organom publicznym na podstawie prawa powszechnego.
 4. Biuru rachunkowemu – w celach rachunkowych.
 5. Biuru notarialnemu – w celu sfinalizowania zlecenia.
 6. Doradcy finansowemu – w celu zapewnienia finansowania transakcji.
 7. Firmom deweloperskim.
 8. Firmom obsługującym bazy inwestycyjne na rynku pierwotnym.
 9. Drugiej stronie transakcji.
 10. Za Twoją zgodą – także innym podmiotom, które z nami współpracują lub którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy.
Przechowujemy Twoje dane osobowe na czas nie dłuższy, niż jest to konieczne, ze względu na cel ich przetwarzania oraz wymogi prawa powszechnego.

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu – maksymalnie przez okres od 3 do 6 lat od dnia wygaśnięcia umowy lub na czas trwania postępowania sądowego lub administracyjnego.

W przypadku przetwarzania Twoich danych przed zawarciem umowy przechowujemy je maksymalnie przez jeden rok od dnia ich przekazania. Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do podmiotów dostarczających nam rozwiązania i systemy informatyczne, które to podmioty mogą przechowywać dane osobowe na serwerach zlokalizowanych poza obszarem EOG (w tym na terenie Stanów Zjednoczonych).
Podstawą przekazania Twoich danych poza obszar EOG może być decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca właściwy poziom ochrony lub zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń prawnych, którymi są w szczególności standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. W przypadku niewydania przez Komisję Europejską decyzji, o której mowa powyżej oraz braku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego na podstawie jednej z przesłanek wymienionych w art. 49 ust. 1 RODO, w tym w szczególności na podstawie Twojej wyraźnej zgody. Przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.